Statut Stowarzyszenia Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg

§ 1 

CZĘŚĆ OGÓLNA

NAZWA, SIEDZIBA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁANIA

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać formy skróconej Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg. 
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnobrzeg, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również działać poza granicami Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania. 
 4. Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o społecznym charakterze funkcjonowania i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na  podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz  niniejszego statutu, a także (z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego) – ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego. 
 5. Stowarzyszenie niniejszym Statutem deklaruje, że spełnia warunki do ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego. Status ten uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 6. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, a jego członkowie legitymacji. 

§ 2

Cele, środki działania i przedmiot działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest: 
  1. organizowanie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych, organizowanie szkoleń żeglarskich, 
  2. popularyzowanie rekreacji i sportu w społeczeństwie oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 
  3. prowadzenie działalności sportowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 
  4. prowadzenie, organizacja i rozwój żeglarstwa oraz innych sportów wodnych wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych,
  5. propagowanie umiejętności wspólnego działania, pomocy i kultury współżycia, integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, 
  6. propagowanie ochrony środowiska naturalnego, 
  7. współpraca z innymi organizacjami oraz instytucjami w celu realizacji zadań statutowych, 
  8. rozwijanie sportu wyczynowego w środowiskach dzieci, młodzieży i  dorosłych, 
  9. organizacja życia sportowego na terenie miasta Tarnobrzega i na obszarach woj. podkarpackiego, 
  10. organizacja imprez sportowych,  
  11. uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych o randze ogólnopolskiej i światowej, działanie na rzecz ochrony środowiska, 
  12. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,   
  13. rozwijanie i prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej, 
  14. współpraca w zakresie sportu kultury fizycznej za szkołami znajdującymi się na terenie swojego działania. 
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. opracowywanie i organizowanie kursów, szkoleń oraz innych aktywności dydaktycznych w zakresie żeglarstwa,
  2. działalność szkoleniowo-edukacyjną mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia,  
  3. organizacja imprez i zawodów sportowych o randze lokalnej, ogólnopolskiej i światowej, 
  4. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
  5. działalność wydawniczą,  
  6. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych, 
  7. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,  
  8. wymianę i edukację kulturalną i sportową,  
  9. współpracę międzyregionalną i międzynarodową, 
  10. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,  
  11. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,  
  12. prowadzenie własnej działalności charytatywnej. 
 1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia jest: 
  1. działalność klubów sportowych, 
  2. działalność obiektów sportowych, 
  3. pozaszkolna forma edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
  4. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 
  5. pozostała działalność związana ze sportem,
  6. działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  7. działalność wspomagająca edukację. 
 1. Przedmiotem odpłatnej działalności Klubu jest:  
  1. działalność klubów sportowych, 
  2. działalność obiektów sportowych, 
  3. pozaszkolna forma edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
  4. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 
  5. pozostała działalność związana ze sportem, 
  6. działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 
  7. działalność wspomagająca edukację,
  8. wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą określoną odrębnymi przepisami, która będzie prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, 
  2. pozostałej działalności wydawniczej,
  3. hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  4. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  5. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
  6. przygotowywanie i podawanie napojów, 
  7. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
  8. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 
  9. naprawa i konserwacja statków i łodzi, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
  10. sprzedaż detaliczna,
  11. działalność organizatorów turystyki.
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników. 

§4 

Władze Stowarzyszenia 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie, 
  2. Zarząd, 
  3. Komisja Rewizyjna. 

§5 

Walne Zgromadzenie 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia Jacht Klub „Kotwica” Tarnobrzeg jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.  
 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest ważne przy obecności 1/2 członków zwyczajnych i seniorów. 
 3. Walne Zgromadzenie obraduje jako: 
  1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze, 
  2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze, 
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
 4. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać: 
  1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze po każdym roku obrachunkowym w celu zatwierdzenia sprawozdania i bilansu Stowarzyszenia za rok poprzedni a także w celu udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 
  2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze co 4 lata. 
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
  1. przez Zarząd Stowarzyszenia, 
  2. na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia, 
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 6. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy: 
  1. podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia, jego władz i członków, 
  2. głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu na podstawie wysłuchanej i przedyskutowanej analizy działalności Zarządu oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej, 
  3. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 
  4. uchwalanie wniosków zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu przez Zarząd, członków stowarzyszenia lub komisję uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia,  
  5. uchwalenie zmian w Statucie, 
  6. podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia, 
  7. rozwiązanie Stowarzyszenia, 
  8. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami Stowarzyszenia powyżej wartości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).  
 7. Walne Zgromadzenie obraduje wg. przepisów niniejszego Statutu oraz zatwierdzonego porządku obrad i regulaminu. 
 8. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym, zawierające porządek obrad, winno być rozesłane na piśmie minimum 14 dni przed terminem Zgromadzenia, natomiast zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym na 10 dni przed terminem w formie pisemnej pocztą lub mailem lub doręczone osobiście. 
 9. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy podać proponowany porządek obrad. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia może umieścić w porządku obrad sprawy uznane przez siebie za konieczne do rozstrzygnięcia. 
 10. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zaproponować nowe punkty porządku obrad w dniu Walnego Zgromadzenia. 
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały dotyczącej zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Zgromadzeniu. Do prawomocności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy uprawnionych członków. W razie braku quorum należy ponownie zwołać Walne Zgromadzenie w terminie najbliższych 7 dni i wówczas uchwały Zgromadzenia są prawomocne bez względu na ilość obecnych. 
 12. Głosowanie jest jawne. Tajność głosowania odbywa się: 
  1. przy wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
  2. przy głosowaniu w innych sprawach osobowych, 
  3. w innych sprawach, jeżeli taką decyzję podejmie Walne Zgromadzenie. 

§6 

Zarząd Stowarzyszenia 

 1. Zarząd powoływany jest na wspólną 4-letnią kadencję. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 7 członków, wybieranych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym. 
 2. Ilość członków zarządu Stowarzyszenia ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. 
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe. 
 4. Zarząd Stowarzyszenia, wybiera spośród członków Zarządu Prezesa. Prezes Zarządu przydziela funkcje pozostałym członkom Zarządu.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą: 
  1. 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Zarządu 
  2. nie udzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenie członkowi Zarządu 
  3. odwołania z funkcji członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
 6. W trakcie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo do uzupełnienia składu Zarządu w miejsce członków, których mandat wygasł w trybie §6 ust.5 pkt 1) o:
  1. przy Zarządzie 3 i 4-osobowym o 1-go członka, 
  2. przy Zarządzie 5-7 osobowym o 2-ch członków, 
 7. W pozostałych przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu skład jest uzupełniany przez Walne Zgromadzenie. 
 8. Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy: 
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
  2. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia, 
  3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia, 
  4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
  5. ustalanie i zatwierdzanie regulaminów oraz przepisów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
  6. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 
  7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w zakresie umocowania,
  8. ustalanie i zatwierdzanie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych, 
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń sportowych, 
  10. organizowanie i nadzorowanie całokształtu pracy wychowawczej w Stowarzyszeniu, 
  11. decydowanie o doborze i zatrudnieniu pracowników etatowych Stowarzyszenia, 
  12. podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz, a wynikających z działalności Stowarzyszenia i leżących w gestii Zarządu,  
  13. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym statutem. 
 9. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. 
 10. Do reprezentacji Stowarzyszenia w ramach zwykłego zarządu a także zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami do wartości 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy zł) uprawniony jest Prezes Zarządu lub członek zarządu upoważniony przez Prezesa. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami powyżej wartości 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy zł) potrzebna jest uchwała Zarządu.  

§7 

Komisja Rewizyjna 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
 3. Na członka Komisji może być wybrany członek zwyczajny lub senior, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  
 5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
  1. kontrola działalności gospodarczo-finansowej Stowarzyszenia, 
  2. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o gospodarce Stowarzyszenia i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu, 
  3. kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.  
 6. Komisja Rewizyjna może przyjmować od członków Stowarzyszenia: podania, skargi, zażalenia, przekazując je do załatwienia po zaopiniowaniu właściwym organom Stowarzyszenia. W przypadku nieskutecznej interwencji Komisja przedkłada opinię na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 
 7. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą: 
  1. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w związku z doręczeniem oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
  2. odwołania z funkcji członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie. 

§8 

Majątek i środki finansowe Stowarzyszenia 

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i środki finansowe. 
 2. Środki finansowe na realizację swych celów Stowarzyszenie czerpie z: 
  1. składek członkowskich i opłat członkowskich, 
  2. dochodów majątku ruchomego i nieruchomego, 
  3. dotacji, subwencji oraz darowizn od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,  
  4. dochodów z imprez sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, kulturalnych i wynajmu obiektów,  
  5. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,  
  6. pracy społecznej członków Stowarzyszenia.  
 3. Zabrania się: 
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to jest bezpłatne lub na warunkach preferencyjnych,  
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,  
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 9 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje: 
  1. na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zgodnie z §5 ust.11 niniejszego Statutu, 
  2. w przypadku niemożności powołania Zarządu Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszych wyborów w miejsce ustępującego Zarządu, 
  3. w przypadku zmniejszenia się liczby członków zwyczajnych i seniorów Stowarzyszenia do 15. 
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.